Вийшов друком навчально-методичний посібник “Вступ до лінгвістичної прагматики” доцентки Наталії Корольової

Нещодавно вийшов друком навчально-методичний посібник доцентки кафедри німецької філології Корольової Наталії  Олександрівни. У посібнику викладено теоретичні основи лінгвістичної прагматики у тісному взаємозв’язку з теорією комунікації, лінгвістичною семантикою та теорією мовленнєвих актів.
Подається термінологічний довідник, перелік питань та тестових завдань для самоконтролю та список літератури. Посібник призначений для студентів та магістрантів інститутів і факультетів іноземної філології денної та заочної форми навчання, філологів-лінгвістів, а також для всіх, хто цікавиться проблематикою мовних явищ.
Антропоцентрична парадигма, центром розгляду якої є людина та її потреба у комунікації, панує в лінгвістиці з кінця минулого століття та зумовила виникнення цілого ряду міждисциплінарних наук, до яких належить і лінгвопрагматика. У світлі сучасних тенденцій у мовознавстві ця наукова дисципліна становить, безумовно, особливий інтерес, оскільки вивчення мови у контексті її реального існування та функціонування є однією із ключових проблем актуальних лінгвістичних досліджень.
Навчально-методичний посібник складений відповідно до програми навчальної дисципліни «Лінгвопрагматика», практичним результатом якого є формування у студентів комунікативної компетенції, тобто вміння організовувати іншомовне спілкування згідно правил та відповідно до комунікативних цілей. Навчально-методичний посібник спрямований на формування уявлення про лінгвістичну прагматику як науку, що вивчає функціонування знаків у мові, а також опанування знань, навичок та вмінь у рамках прагматичної компетенції у сферах міжкультурного, професійного, суспільно-політичного та наукового спілкування.
У посібнику викладаються теоретичні основи лінгвістичної прагматики у тісному взаємозв’язку з теорією комунікації, лінгвістичною семантикою, особлива увага приділяється аксіологічному аспекту мовленнєвих актів. Запропонована послідовність 10 тем створює умови для логічного засвоєння змісту дисципліни. Питання та завдання для самоконтролю, а також термінологічний довідник завершують роботу над матеріалом та покликані допомогти перевірити рівень і якість засвоєння інформації, а також критично осмислити певне мовне чи мовленнєве явище.
Основною метою навчально-методичного посібника є удосконалення практичної та теоретичної підготовки студентів та магістрантів та розширення їх лінгвістичного кругозору за рахунок роз’яснення категорій мікро-, макро- та мегапрагматики, їх співвідношення та узагальнення відповідно до сучасної антропоцентричної парадигми.
Автор сподівається, що результатом опрацювання та засвоєння інформації, що міститься у даному навчально-методичному посібнику, стане формування повноцінного уявлення про такі аспекти прагматичного підходу до аналізу мови, як:
• специфіка вивчення мовної діяльності в аспекті лінгвістичної прагматики;
• можливість членування тексту на окремі мовленнєві акти, їх структуру та типи;
• множинність підходів до класифікації видів мовленнєвих актів;
• специфіка впливу на аудиторію за допомогою мови;
• способи та засоби досягнення певних комунікативних цілей за допомогою мови;
• інтерпретація окремого висловлювання та мовного твору в цілому та поняття імпліцитного у мові;
• принципи та постулати мовного спілкування та причини їх недотримання комунікантами;
• роль комунікативних стратегій і тактик у процесі мовного спілкування та типологія комунікативних невдач;
• роль широкого і вузького контексту в розумінні лінгвістичних явищ.
Дану роботу адресовано, перш за все, студентам та магістрантам денної та заочної форми навчання німецького відділення філологічних факультетів та інститутів іноземної філології, а також усім, хто цікавиться тенденціями розвитку лінгвістичної думки на сучасному етапі.