Практика

 

 

Положення про організацію та проведення практики

Графік практики

Наскрізна програма практики для студентів факультету іноз.мов

Спеціальність 035 «Філологія»

 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, ОР бакалавр
 • 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька, OP бакалавр
 • 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька, ОР бакалавр

Навчальна практика – лінгвістична/ перекладознавча

Навчальна лінгвістична/ перекладознавча практика на 3 курсі спрямована на забезпечення комплексного розвитку навичок та вмінь, необхідних для здійснення різних видів усного та письмового перекладу. Метою перекладацької практики є:

 • застосування у практичній діяльності знань з теорії та практики перекладу, усвідомлення професійної значущості цих знань, виховання потреби постійного удосконалення професійних знань, навичок та умінь перекладацької майстерності;
 • оволодіння сучасними формами, засобами, технологіями перекладацької діяльності у різних типах організацій;

розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу.

Завдання перекладацької практики зумовлені особливостями професійної підготовки майбутніх перекладачів і включають:

 • виховання любові до фаху перекладача, прагнення постійного професійного розвитку;
 • забезпечення умов для фахової адаптації, залучення до активної діяльності у професійних колективах;
 • закріплення і поглиблення знань з фахових дисциплін теорії та практики перекладу;
 • формування вміння виконувати різні види перекладацької діяльності з використанням сучасних технічних засобів;
 • формування творчого, дослідницького підходу до організації перекладацької діяльності, уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної перекладацької діяльності, а також діяльності професійних перекладачів та колег-практикантів.

Навчальна лінгвістична / перекладознавча практика на 3 курсі проходить без відриву від навчального процесу (дистанційно) на базах практики, якими можуть бути підприємства та організації Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Базою практики також можуть бути підрозділи ПНУ імені В. Стефаника. Тривалість практики – 3 тижні (180 годин, 1 тиждень в 5 семестрі, та 2 тижні в 6 семестрі). До змісту практики входить:

 • виконання письмового перекладу в обсягах, необхідних для забезпечення нормального функціонування закладу (але не менше 20 000 знаків);
 • виконання усного послідовного перекладу у випадках, коли виникає потреба;
 • проведення телефонних переговорів, семінарів, супроводження, екскурсійної діяльності тощо у випадках, коли виникає потреба;
 • вивчення професійної термінології, пов’язаної з особливостями функціонування закладу, складання словника-глосарія.

Під час проходження практики студенту рекомендується збирати практичний матеріал, необхідний для написання курсової чи бакалаврської роботи. В період практики студент має відвідувати консультації керівника з практики відповідно до встановленого графіку.

Після закінчення практики студент зобов’язаний подати у визначений термін власний звіт про проходження практики, та виконане індивідуальне завдання, що надається керівником практики.

Зміст програми проведення практики відповідає положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практичної підготовки студентів, навчального плану спеціальності та освітньо-кваліфікаційної характеристиці фахівців.

Підсумки проходження практики студентами підводяться у вигляді підсумкової наради.

Оцінка з практики заноситься у залікову відомість та виставляється в заліковій книжці.

 

Виробнича практика

Практичною підготовкою студентів є виробнича (педагогічна) практика, яка проводиться з метою закріплення і розвитку професійно-педагогічних знань та вмінь, набутих за час навчання, а також підготовки випускників вищого навчального закладу до майбутньої роботи на посаді вчителя.

Практика проводиться впродовж п’яти тижнів в 8 і семестрі згідно з навчальним планом.

Для практики розроблено програму, яка обговорена і схвалена на засіданні кафедри, погоджена з методичною комісією та затверджена на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов.

Керівництво практикою здійснює керівник від кафедри, який:

– підбирає групових керівників та бази практики, здійснює їх розподіл;

–  проводить настановчу та підсумкову конференції з питань практики;

– контролює виконання студентами програм практики, вживає заходів до усунення виявлених недоліків;

 – складає загальний звіт про проходження практики, узагальнює досвід її проведення і вносить пропозиції щодо її поліпшення.

Першочерговою метою виробничої (педагогічної) практики за ОР – «Бакалавр»,  є підготовка до викладацької роботи у середніх навчальних закладах, за ОР – «Магістр» – у вищих навчальних закладах.

Практика студентів випускного курсу є завершальним етапом професійної підготовки студентів у вищому навчальному закладі, характеризується високим ступенем самосвідомості і відповідальності студентів, розширенням об’єму і складності змісту роботи. У процесі цієї практики студенти оволодівають системою навчально-виховної діяльності вчителя та класного керівника. Практика покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Базою практики є загальноосвітні школи Івано-Франківська та факультет іноземних мов.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

–    набути відповідні виробничі (педагогічні) навички з майбутньої спеціальності;

–    своєчасно виконувати всі адміністративні та методичні вказівки керівника практики, дирекцій шкіл;

–    організовувати навчально-виховний процес з урахуванням системи планування навчальних закладів, традицій педагогічних і учнівських колективів;

–    дотримуватися правил внутрішнього розпорядку освітніх закладів;

–    сумлінно виконувати всі види робіт, визначені програмою практики;

–    систематично вести щоденник практики;

–    виконувати наукові завдання від кафедри;

–    своєчасно підготувати звіт та документацію про проходження практики.

Зміст програми проведення практики відповідає положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практичної підготовки студентів, навчального плану спеціальності та освітньо-кваліфікаційної характеристиці фахівців.

Підсумки проходження практики студентами підводяться у вигляді підсумкової наради.

Оцінка з практики заноситься у залікову відомість та виставляється в заліковій книжці.

 

Спеціальність 014 «Середня освіта»

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)
 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Навчальна (методична практика)

 

За навчальним планом, навчальну (методичну) практику проходять студенти 3-4-го курсів спеціальності 014 Середня освіта.  Практика відбувається у 5-7 семестрах у загальноосвітніх навчальних закладах, які визначені базами практики відповідно до Угоди про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 4с/17 від 20.02.2017 р.

Основними обов’язками студентів-практикантів є:

 • Відвідувати базу практики відповідно до розкладу навчальної практики
 • Надавати посильну допомогу вчителям англійської / німецької мови
 • Займатися плануванням і викладанням фрагментів уроків
 • Вести спостереження за діяльністю вчителя та учнів на уроках англійської / німецької мови, виконуючи практичні завдання
 • Брати активну участь в обговоренні результатів спостереження під час занять з методики навчання
 • Виконувати індивідуальні завдання
 • Опрацювати рекомендовану літературу
 • Звітувати про хід практики та її результати
 • Дотримуватися правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку бази практики, етики взаємовідносин між учасниками практики
 • Подати відгук про практику.

Мета практики – надати студентам можливість брати участь в організації та проведенні уроків, здійснювати планування уроків, викладати їх фрагменти, спостерігати за роботою досвідчених вчителів та пов’язати набутий досвід з навчальним матеріалом другого-третього  років вивчення курсу методики.

Завдання практики:

 • оволодіти навичками планування уроків і викладання їх фрагментів
 • отримати нові знання, уміння і навички при виконанні конкретних практичних завдань із керованого спостереження, що відповідають змісту Модулів 3, 4 і 5 Програми з методики навчання англійської / німецької мови
 • поглибити знання, уміння і навички при виконанні індивідуальних завдань
 • сформувати вміння аналізувати окремі аспекти власної роботи як помічника вчителя та робити узагальнення.

У результаті проходження навчальної (методичної) практики студенти повинні володіти такими компетентностями:

Загальні компетентності:

 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність бути критичним, самокритичним і відповідальним за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних контекстах.
 • Здатність навчатися та продовжувати навчання із значним ступенем автономності для оволодіння сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність демонструвати поглиблені когнітивні та практичні вміння/навички, майстерність та інноваційність при розв’язанні складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання.
 • Здатність працювати в команді та автономно.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою, усно та письмово.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях професійної або навчальної діяльності.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Фахові компетентності:

 • Критичне осмислення структури педагогічної науки та її теоретичних основ. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання традиційних і новітніх теорій, напрямків, методів і технологій в галузях педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов.
 • Розуміння основних цілей і завдань освітнього процесу та специфіки діяльності вчителя ІМ у закладах ЗСО.
 • Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати іноземну мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • Здатність планувати, організовувати, здійснювати прикладне мікродослідження з предметної спеціальності на засадах науково-методологічного та етично-правового підґрунтя, систематизувати, аналізувати, інтерпретувати та доносити до фахівців і нефахівців його результати.
 • Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • Здатність планувати, організовувати та проводити уроки та навчальні курси з основної і другої іноземної мови та англійської / німецької літератури, а також оцінювати навчальні досягнення учнів.
 • Здатність до організації ділової комунікації.
 • Здатність організовувати та керувати власним професійним розвитком та інших осіб у сфері вивчення та навчання іноземних мов.

Результати навчання:

 • Здатність планувати уроки і викладати їх фрагменти
 • Здатність застосовувати нові знання, уміння і навички при виконанні конкретних практичних завдань із керованого спостереження, що відповідають змісту Модулів 3, 4 і 5 Програми з методики навчання основної іноземної мови (англійської / німецької)
 • Здатність застосовувати знання, уміння і навички при виконанні індивідуальних завдань
 • Здатність аналізувати окремі аспекти власної роботи як помічника вчителя та робити узагальнення.

 Зміст практики.

Під час навчальної практики студенти надають посильну допомогу вчителям англійської / німецької мови в організації та проведенні уроків, здійснюють планування та викладання фрагментів уроків, а також виконують конкретні практичні та індивідуальні завдання, які покликані поглибити розуміння раніше вивченого на практичних заняттях навчального матеріалу, який міститься у Модулях 3, 4 і 5 Програми з методики навчання основної іноземної мови (англійської / німецької). Практичні завдання запозичені/ адаптовані з цієї Програми, яка була укладена в рамках спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти та науки України «Шкільний вчитель нового покоління». Завдання містяться у робочій програмі практики, а критерії оцінювання – в силабусі.

Виробнича (педагогічна) практика

 

Відповідно до навчального плану виробничу (педагогічну) практику проходять студенти 4-го курсу спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська / німецька). Практика відбувається у 8-му семестрі упродовж чотирьох тижнів у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, які визначені базами практики відповідно до Угоди про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 4с/17 від 20.02.2017 р.

Основними обов’язками студентів-практикантів є:

 • Відвідувати базу практики відповідно до розкладу виробничої практики;
 • Займатися плануванням і викладанням уроків і позакласних заходів;
 • Вести спостереження за діяльністю вчителя-наставника та колег на уроках англійської / німецької мови;
 • Брати активну участь в обговоренні одержаних результатів спостереження;
 • Щотижня зустрічатися з керівниками-методистами практики від навчального підрозділу задля обговорення та аналізу отриманого досвіду;
 • Опрацювати рекомендовану літературу;
 • У встановлений термін звітувати про хід практики та її результати;
 • Дотримуватися правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку бази практики, етики взаємовідносин між учасниками практики;
 • Подати відгук про практику.

 Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, принципами та засобами навчання іноземних мов, формування у них на базі психолого-педагогічних і фахових знань професійних умінь та навичок для здійснення навчально-виховного процесу з іноземної мови в закладах загальної середньої освіти, а також самостійно вирішувати типові професійні завдання, передбачені вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня учителя іноземних мов; застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних завдань в галузі навчання іноземних мов у середній школі, пов’язати набутий досвід з навчальним матеріалом усього курсу методики навчання основної іноземної мови.

Завдання практики:

 • удосконалити навички планування уроків;
 • оволодіти навичками викладання уроків;
 • сформувати вміння аналізувати усі аспекти роботи вчителя-практиканта та робити узагальнення.

        У результаті проходження виробничої (педагогічної) практики студенти повинні володіти такими компетентностями:

Загальні компетентності:

 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність бути критичним, самокритичним і відповідальним за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних контекстах.
 • Здатність навчатися та продовжувати навчання із значним ступенем автономності для оволодіння сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність демонструвати поглиблені когнітивні та практичні вміння/навички, майстерність та інноваційність при розв’язанні складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання.
 • Здатність працювати в команді та автономно.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях професійної або навчальної діяльності.
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Фахові компетентності:

 • Критичне осмислення структури педагогічної науки та її теоретичних основ.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання традиційних і новітніх теорій, напрямків, методів і технологій в галузях педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов.
 • Розуміння основних цілей і завдань освітнього процесу та специфіки діяльності вчителя ІМ у закладах ЗСО.
 • Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати іноземну мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • Здатність планувати, організовувати, здійснювати прикладне мікродослідження з предметної спеціальності на засадах науково-методологічного та етично-правового підґрунтя, систематизувати, аналізувати, інтерпретувати та доносити до фахівців і нефахівців його результати.
 • Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • Здатність планувати, організовувати та проводити уроки та навчальні курси з основної і другої іноземної мови та літератури, а також оцінювати навчальні досягнення учнів.
 • Здатність до надання консультацій з професійних питань з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
 • Здатність до організації ділової комунікації.
 • Здатність організовувати та керувати власним професійним розвитком та інших осіб у сфері вивчення та навчання іноземних мов.

Результати навчання:

 • Здатність планувати та проводити уроки іноземної (англійської / німецької) мови для учнів початкової і середньої школи
 • Здатність планувати і проводити позакласні заходи з іноземної мови
 • Здатність планувати і проводити позакласні виховні заходи
 • Здатність застосовувати нові знання, уміння і навички при вирішенні типових професійних завдань, а також при виконанні індивідуального завдання
 • Здатність проводити психолого-педагогічне вивчення колективу учнів
 • Здатність аналізувати власні уроки та уроки, проведені вчителями-наставниками і колегами
 • Здатність аналізувати усі аспекти власної роботи як вчителя-практиканта та робити узагальнення.

 Зміст практики.

Виробнича педагогічна практика у восьмому семестрі дозволяє студентам-практикантам спробувати себе в ролі вчителя за методичної підтримки методистів шкіл та викладачів університетів. Студенти проводять шість повних тижнів у школі. Вчитель-практикант планує, організовує та проводить пробні та десять залікових уроків англійської / німецької мови, позакласний захід з предмету та виховний захід. Причому, він проводить уроки як у початкових класах, так і в середніх. Студент-практикант також веде спостереження за класом, уроками свого вчителя-наставника та колеги, аналізує їх роботу на уроці, бере участь в обговоренні одержаних результатів. Упродовж педагогічної практики студент щотижня зустрічається з керівниками практики від навчального підрозділу задля обговорення та аналізу отриманого досвіду, веде облік виконання усіх завдань практики. Після закінчення практики, в установлений термін, студент подає підсумковий звіт, оформлений згідно вимог. Оцінювання виробничої практики здійснюється за критеріями (див. робочу програму практики/силабус), а її результати оголошуються на підсумковій конференції з практики.

 

 

Спеціальність 035 «Філологія», ОР Магістр

 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, ОР магістр
 • 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька, OP магістр
 • 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька, ОР магістр

Науково-педагогічна практика (основна іноземна мова) – 1 семестр 1 року навчання магістрів.

Науково-педагогічна практика (друга іноземна мова) – 2 семестр 1 року навчання магістрів.

Науково-педагогічна практика (основної та другої іноземних мов) студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців університету і спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддям праці в галузі їхньої майбутньої спеціальності, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки фахівців відповідного напряму (035 Філологія). Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних умінь і знань відповідно до  ОР магістр.

Метою практики на факультеті іноземних мов є оволодіння студентами сучасними методами, принципами та засобами навчання іноземних мов, формування у них на базі психолого-педагогічних і фахових знань професійних умінь та навичок для здійснення навчально-виховного процесу з іноземної мови в закладах освіти, а також самостійно вирішувати типові професійні завдання, передбачені вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня учителя/викладача іноземних мов; застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних завдань в галузі навчання іноземних мов у вищій школі.

 • здатність підбирати навчальний матеріал на одне або серію занять з основної/другої іноземної мови згідно з обраною метою;
 • уміння враховувати взаємозалежності рецептивних і експресивних форм роботи при засвоєнні навчального матеріалу та формуванні практичних навичок і вмінь студентів;
 • здатність поєднувати начальний  матеріал з різними видами немовної діяльності;
 • здатність обладнання заняття засобами наочності та використання ТЗН.