На кафедрі французької філології побачила світ колективна монографія «Ідентичність: текстуальні виміри»

На кафедрі французької філології побачила світ колективна монографія «Ідентичність: текстуальні виміри». Проблематика ідентичності на сьогодні є надзвичайно актуальною для гуманітарних наук, і філологія не є виключенням. Множинність смислів, що охоплює це поняття, свідчить про пошуки його ідентифікації та цілісності у розмаїтті підходів та контекстів. Освоєння ідентичності в літературознавстві перебувають на початку академічних досліджень, однак мають великі перспективи, оскільки саме в літературних творах та авторських проекціях на художній текст виявляється широкий діапазон процесів ідентифікації.
Монографія є складовою реалізації наукової теми кафедри французької філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Лінгвокультурологічний та компаративний аспекти дослідження французької мови та літератури». Основними виконавцями є викладачі, маґістранти кафедри, колеги з суміжних кафедр, а також запрошені науковці з провідних вітчизняних вишів: Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
У монографії запропоновано дослідження змісту таких важливих складових ідентичності, як «ідентифікація», «криза ідентичності», «Я/Інший», мовно-стильове, національне, релігійне, суспільне самовизначення, засоби відтворення ідентичності у перекладах, форми і способи авторської та естетичної самосвідомості тощо. Теоретико-методологічними підходами до вивчення проблем ідентичності є принципи культурологічних досліджень, літературної антропології, постколоніалізму, ґендерних студій у перехресному контексті культурно-історичних, суспільно-політичних дискурсів, лінгвокогнітивних чи лінгвопрагматичних аспектів.
Видання розраховане на фахівців-філологів, викладачів, студентів, а також – на широке коло зацікавлених осіб.
Ознайомитися колективною монографією можна в репозитарії Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: