Звіти магістрантів кафедри німецької філології

Для студентів освітнього рівня “Магістр” спеціалізації “035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька успішно скінчився 2-ий семестр навчання. Кафедра німецької філології вирішила завершити його звітом магістрантів про актуальний стан підготовки магістерської роботи. Звіт відбувся у вівторок, 21червня дистанційно, під час ZOOM-конференції.
Члени комісії ставили собі за мету не суворий контроль виконання етапів підготовки дипломної роботи, а передовсім надання можливості здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти підготуватися до захисту дипломної роботи в грудні, представивши презентацію вже написаного чи ще запланованого змісту роботи, відповісти на питання, пояснити фахові терміни, які лежать в основі роботи, та найголовніше – побачити завершення певного етапу підготовки магістерської роботи та перехід до наступної, кінцевої фази.
Основна мета такого заходу – мобілізація зусиль здобувача та його наукового керівника задля вчасного завершення роботи. Переймаючи досвід інституту германістики/лінгвістики університету м. Штуттгарт (ФРН), з яким налагоджується партнерство, кафедра планує в майбутньому проводити із студентами засідання на зразок колоквіуму (Forschungskolloquium), тобто, платформи для обміну думками щодо завершених і таких, які знаходяться на стадії завершення випускових кваліфікаційних робіт.