Пленарні засідання звітної наукової конференції

Понад 80 учасників взяли участь у дистанційному пленарному засіданні секцій факультету іноземних мов за допомогою системи Webex Cisco. Зі вступним словом виступила декан факультету, професор Наталія Яцків. Вона відзначила, що в умовах нових викликів, на факультеті не лише успішно триває навчальний процес, а й активно провадиться наукова діяльність. Завдяки сучасним засобам зв’язку, а зокрема за допомогою хмарної платформи pu.webex.com, учасники конференції мали змогу поділитися з колегами своїми напрацюваннями та науковими здобутками, переглянути презентації, а також в онлайн режимі обговорити актуальні проблеми фразеології, методики навчання іноземних мов, лексичної семантики, прагматики, когнітивної лінгвістики та перекладу.

Першим на пленарному засіданні факультету виступив завідувач кафедри німецької філології, доцент Олег Остапович із доповіддю «Емпіричне дослідження регіонально варіативної фразеології. Виклики і перспективи». Метою аналізу була перевірка і, в разі необхідності, корекція лексикографічних відомостей фундаментального словника „Das Variantenwörterbuch” за редакцією У. Аммона, за фукціонально-частотним та діатопічно-ареальним критеріями. Як очікувані, так і інтуїтивно непрогнозовані результати дослідження – фактичний вихід фразеологічних одиниць за межі лексикографічно фіксованого вживання, навіть зафіксоване частотне, неоказіональне вживання зовсім не у тих країнах, якими їх маркує словник, дають підстави для висновку про те, що мовно-комунікативна реальність дає значно складнішу картину, аніж суб’єктивна інтуїція лексикографів. Новітні емпіричні текстові відомості можуть і повинні слугувати підставою для корекції навіть найсучасніших лексикографічних даних.

Доповідь кандидата педагогічних наук Ірини Білянської на тему «Аудіокниги художніх творів у професійній підготовці майбутніх учителів» стосувалася удосконалення англомовної аудитивної компетентності студентів. В умовах відсутності автентичного іншомовного оточення аудіювання є одним із найскладніших видів мовленнєвої діяльності, а формування іншомовної аудитивної компетентності – складним завданням. Поширення аудіокниг у вигляді цифрових аудіофайлів відкрило нові можливості для удосконалення аудитивних умінь. Завдяки убіквітарному середовищу, інноваційним можливостям сучасних технологій та відповідної методики навчання, аудіокниги можуть стати ефективними засобами вирішення таких завдань сучасної іншомовної освіти як: формування та удосконалення англомовної аудитивної компетентності студентів поза межами автентичного іншомовного середовища, розвиток їхньої навчальної автономії під час навчання у ЗВО та здатності й готовності до самоосвіти і саморозвитку.

6 квітня 635 викладачів університету з усіх структурних підрозділів взяли участь у дистанційному пленарному засіданні університету за допомогою системи Webex Cisco  (https://pu.webex.com/meet/pnu.conf). Зі вступним словом виступив ректор університету Ігор Цепенда. Далі відбулося обговорення доповідей «Художньо-естетична парадигма сучасної української прози для дітей та юнацтва» докторки філологічних наук, доцентки Тетяни Качак та «Актуальні суперечності соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в незалежній Україні» докторки педагогічних наук, доцентки Вікторії Стинської.

На основі виступів викладачів, аспірантів та студентів на секційних засіданнях, буде видано два збірники матеріалів конференцій: студентський збірник наукових праць «Еврика» та збірник матеріалів тез конференції викладачів, докторантів та аспірантів.