Нормативні документи

Стратегія розвитку ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на 2020-2025 рр. (затверджено Вченою радою університету 26 червня 2019 р. протокол № 6) переглянути

Статут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 869) переглянути

Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 035 Філологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 871) переглянути

Національна рамка кваліфікацій

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (зі змінами наказ ректора № 61 від «31» січня 2020 р.)

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін 

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника”

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»(введено в дію наказом ректора №768 від 04.12.2014; внесено зміни наказом  №628 від 25.09.2019 р.)

Положення про дистанційну форму навчання (2018 р.)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» №11 від 29.11.2017 р.

Положення про про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ( введено в дію наказом ректора №805 від 27.11.2019 )

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019)

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №819 від 29.11.2019)

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №820 від 29.11.2019)

Положення про освітні програми у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  ( введено в дію наказом ректора, № 61 від “31” січня 2020 року)

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (№18 від 2.02.2016р.)

Положення про студентський науковий гурток, проблемну групу і кафедральний (міжкафедральний) науковий семінар ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про раду стейкхолдерів