Коротко про головне (ОР Бакалавр, Магістр)

Правила прийому до Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника 

Факультет іноземних мов

Факультет іноземних мов здійснює набір на ОР БАКАЛАВР за такими спеціальностями:

 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Англійська мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Німецька мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно)
  • освітня програма Французька мова і література
 • Cпеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
  • освітня програма  Середня освіта (англійська мова і література)
 • Cпеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)
  • освітня програма Середня освіта (німецька мова і література)

ОР БАКАЛАВР (на основі ПЗСО)

Терміни подання документів

Вступники до університету на факультет іноземних мов (денна форма навчання) при вступі на перший курс на місця державного замовлення, а також на місця, де підготовка фахівців фінансується юридичними, фізичними особами, повинні подати результати ЗНО з наступних предметів:

 • іноземна мова (профілюючий предмет);
 • українська мова і література;
 • історія України / географія / математика / біологія / фізика / хімія

Перелік конкурсних предметів /Вага предметів сертифікату ЗНО / Мінімальна кількість балів

Вартість навчання (денна/заочна форма)

Обсяг прийому вступників (денна/заочна форма) / термін навчання (денна/заочна форма)

Вступники подають заяву тільки в електронній формі, крім визначених випадків (у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі та ін.)

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 30 заяв на контрактну форму навчання

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Детальніше на сайті Приймальної комісії

ОР Бакалавр (на основі ОКР Молодшого спеціаліста)

Терміни подання документів для вступу на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Етап Терміни
Прийом заяв та документів розпочинається: 14 липня
закінчується: о 18.00 23 липня
Фахові вступні випробування проводяться: з 24 липня до 30 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 02 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації:
за державним замовленням до 05 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб до 06 серпня
Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням 09 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб 10 серпня
 1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Правил;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 7 розділу VII цих Правил;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

 1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.
 2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до відбіркових комісій приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа відбіркової комісії приймальної комісії Університету в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.
 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.
 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см , а також електронне фото не менше 120 пікселів за шириною та 150 пікселів за висотою;
 • вступники за спеціальностями 014 “Середня освіта (Фізична культура)”, 017 “Фізична культура і спорт” подають додатково висновок медичної комісії Івано-Франківського обласного лікувально-фізкультурного центру “Здоров’я” (м. Івано-Франківськ, вул. Матейка, 20);
 • копію ідентифікаційного податкового номера;
 • теку на зав’язках;
 • конверт.

Обсяг прийому вступників на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

Денна, Бакалавр (на 2 курс з нормативним терміном навчання)

Тестові запитання (фаховий іспит)

Детальніше на сайті Приймальної комісії

ОР МАГІСТР

Факультет іноземних мов здійснює набір на ОР МАГІСТР за такими спеціальностями:

 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Англійська мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Німецька мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно)
  • освітня програма Французька мова і література

Терміни подання документів на ОР Магістр

Обсяг прийому та вартість навчання для вступників денної/заочної форми навчання

Інформація про іспити, необхідні для вступу у магістратуру на факультет іноземних мов

Тестові запитання для вступу (фаховий іспит)

У 2021 році вступу у магістратуру з усіх спеціальностей необхідно мати результати ЄВІ (єдиного вступного випробування) з іноземної мови.

Інформація щодо ЄВІ (єдиного вступного випробування) з іноземної мови.

Детальніше на сайті Приймальної комісії